21 11

Jednym z obowiązków, jakie podmiot musi wypełniać po wpisaniu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), jest coroczne składanie sprawozdania o wytwarzanych odpadach. Co to za dokument i kogo dotyczy? Co grozi za jego brak?

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach – co to jest?

 

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach – lub krócej mówiąc sprawozdanie odpadowe – to jeden z obowiązków, jakie wynikają ze wpisania podmiotu do Rejestru BDO. Składa się ono z kilkunastu działów i kilkudziesięciu tabel, w których należy zawrzeć informacje zgodne z ewidencją odpadów prowadzoną w poprzednim roku. Co ważne, sprawozdania odpadowego nie należy mylić ze sprawozdaniem komunalnym.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności możesz zostać poproszony o podanie różnych danych, np. o:

 • masie i rodzaju odpadów,
 • sposobie gospodarowania odpadami,
 • instalacjach i urządzeniach, które są wykorzystywane do przetwarzania odpadów,
 • składzie i właściwościach komunalnych osadów ściekowych,
 • liczbie, markach, roku produkcji i masie pojazdów przyjętych do stacji demontażu,
 • masie odpadów przeznaczonych do recyklingu, unieszkodliwienia lub odzysku energii, które powstały w wyniku strzępienia odpadów i pochodzą z pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 • masie zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego,
 • masie odpadów wywiezionych lub przywiezionych na terytorium kraju.

Kogo dotyczy sprawozdanie o wytwarzanych odpadach?

 

Co do zasady, do składania corocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach jest zobligowany każdy podmiot prowadzący działalność, która podlega w tym zakresie obowiązkowi wpisania do Rejestru BDO. Grupę tę można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza to podmioty, które dokonują wpisu na własny wniosek, a druga podmioty wpisywane do Rejestru BDO z urzędu, przez Marszałka Województwa.

Zarówno pierwsza, jak i druga grupa obejmuje szeroką rzeszę wytwórców odpadów. Pełna lista podmiotów, które są zobowiązane do dokonania wpisu do Rejestru BDO na własny wniosek, jest dostępna w art. 50 Ustawy o odpadach. Obejmuje ona m.in. podmioty, które:

 • wprowadzają na rynek polski produkty w opakowaniach,
 • prowadzą recykling odpadów opakowaniowych,
 • zbierają zużyty sprzęt elektroniczny,
 • prowadzą stacje demontażu pojazdów,
 • transportują, sprzedają lub pośredniczą w obrocie odpadami,

Z kolei pełna lista podmiotów, których Marszałek województwa wpisuje “z urzędu” do  Rejestru BDO, jest zawarta w art. 51 Ustawy o odpadach. Mowa w nim m.in. o posiadaczach odpadów, którzy uzyskali pozwolenie na wytwarzanie odpadów, pozwolenie zintegrowane czy też zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Artykuł określa również katalog podmiotów, które nie podlegają wpisowi z urzędu.

Roczne sprawozdanie o odpadach – terminy i ewentualna korekta

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprawozdanie odpadowe za poprzedni rok kalendarzowy należy złożyć do 15 marca. Jeśli przegapisz termin, nie czekaj na wezwanie w Rejestrze BDO, tylko od razu dopełnij obowiązku. W sytuacji gdy podejmiesz decyzję o zakończeniu prowadzenia działalności, na złożenie sprawozdania masz 7 dni.

Co ważne, ustawodawca przewidział możliwość dokonywania korekt w sprawozdaniu, i to niezależnie od tego, czy dokument ma w Rejestrze BDO status „złożony” czy też „zatwierdzony”. Jeżeli urząd uzna, że przekazane przez Ciebie sprawozdanie wymaga korekty, masz maksymalnie 14 dni (od dnia wezwania) na aktualizację danych.

Większość z podmiotów, które uzyskały wpis do Rejestru BDO w zakresie gospodarowania odpadami, powinna złożyć roczne sprawozdanie. Najszerszą grupa tych podmiotów są przedsiębiorcy wytwarzający odpady. W przypadku niedopełnienia terminów prowadzenia ewidencji, składania sprawozdań lub gdy ewidencja jest prowadzona nieprawidłowo grozi im kara grzywny. Do wypełnienia i wysłania dokumentu służy moduł sprawozdawczości we wspomnianym już Rejestrze BDO. Jeśli nie wiesz, jakie informacje wpisać, możesz poprosić o pomoc specjalistów. Dzięki temu zyskasz pewność, że wprowadzane dane będą zgadzać się ze stanem faktycznym.

źródło: ekomeritum.pl – Audyt ekologiczny – konsultacje

Pozycjonowanie stron Warszawa