14 11

Zasiłek pogrzebowy to środki pieniężne wypłacane w ramach ZUS lub KRUS na pokrycie kosztów pogrzebu. Wysokość zasiłku pogrzebowego jest kwotą ustaloną odgórnie, niezależną od faktycznie poniesionych kosztów. W artykule wskażemy sytuacje, w jakich zasiłek pogrzebowy nie przysługuje.

Zasiłek pogrzebowy – dla kogo?

Zacznijmy od tego, kto faktycznie może starać się o zasiłek pogrzebowy, który pokryje koszty usług pogrzebowych, jakie świadczone są w przypadku tradycyjnego pogrzebu. Świadczenie to jest wypłacane rodzinie zmarłego, a więc małżonkowi (również w przypadku, gdy małżonkowie pozostają w separacji), rodzicom (w tym ojczymowi, macosze, opiekunowi prawnemu), dzieciom (również dzieciom wychowywanym w ramach rodziny zastępczej), rodzeństwu, dziadkom czy wnukom.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje także pracodawcy, domowi opieki, gminie bądź powiatowi, a także innej, obcej osobie. Po spełnieniu określonych warunków, świadczenie to może otrzymać każda osoba, która pokryje koszty usług pogrzebowych do uiszczenia w zakładzie pogrzebowym. Zasiłek pogrzebowy w Polsce wynosi 4000 zł.

Zasiłek pogrzebowy z ZUS – kiedy następuje wypłata świadczenia?

Zasiłek pogrzebowy z ZUS przysługuje w sytuacji, gdy:

 • koszty usług pogrzebowych pokrywa osoba, która jest objęta ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobiera emeryturę (także pomostową) albo rentę, a zmarły jest członkiem jej rodziny;
 • osoba zmarła posiadała ubezpieczenie rentowe w ZUS, pobierała emeryturę (lub miała przyznaną emeryturę pomostową) bądź rentę albo spełniała wszelkie warunki, by otrzymać takie świadczenie.

Ponadto, gdy osoba zmarła:

 • nie była ubezpieczona, ale pobierała zasiłek chorobowy bądź świadczenie rehabilitacyjne po wygaśnięciu ubezpieczenia;
 • pobierała rentę socjalną;
 • pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej;
 • ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
 • jest cywilną niewidomą ofiarą działań wojennych pobierającą świadczenia pieniężne;
 • na skutek wypadku lub choroby zawodowej następujących w szczególnych okolicznościach.

Kiedy można się ubiegać o zasiłek pogrzebowy z KRUS?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje także po śmierci rolnika, a świadczenie wypłacane jest na zasadach podobnych jak w przypadku świadczeń z ZUS. Zasiłek pogrzebowy z KRUS przysługuje zatem w sytuacji, gdy osoba zmarła:

 • jest ubezpieczona w KRUS, w tym także tylko w ramach ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego (lub członek rodziny takiej osoby);
 • jest uprawniona do emerytury lub renty z ubezpieczenia (lub członek rodziny takiej osoby);
 • w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury bądź renty, ale spełniała wszelkie warunki do jej przyznania.

W sytuacji, gdy prawo do zasiłku pogrzebowego z KRUS pokrywa się z prawem wynikającym z innych przepisów, wówczas świadczenie przyznaje się na podstawie innych przepisów.

Warunki otrzymania zasiłku pogrzebowego

W celu otrzymania zasiłku pogrzebowego na pokrycie kosztów usług pogrzebowych świadczonych przez zakłady pogrzebowe, konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów w ZUS; są nimi.:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego;
 • akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe;
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem;
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo osoby ponoszącej koszty pogrzebu z osobą zmarłą;
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Kiedy nie otrzymamy zasiłku pogrzebowego?

W przypadku śmierci osoby zagranicą, akt zgonu może zostać wystawiony na terenie innego kraju. Nie może być to jednak tymczasowy akt zgonu. Dokument ten musi być wówczas wystawiony w Polsce.

Dokumenty warunkujące ubieganie się o zasiłek pogrzebowy na pokrycie kosztów usług pogrzebowych muszą zostać złożone w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której pokryte zostały koszty pogrzebu. W przypadku przekroczenia wskazanego terminu następuje przedawnienie roszczeń, w wyniku czego świadczenie nie zostanie wypłacone.

 

Pozycjonowanie stron Warszawa